Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Fe(((N((O)_(3))))_(2))->(to)X->(+HCl)Y->(+Z)T->(to)X Cho các chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Có bao nhiêu chất có thể thỏa mãn Z trong sơ đồ trên?


Câu 2227 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$Fe{{(N{{O}_{3}})}_{2}}\xrightarrow{to}X\xrightarrow{+HCl}Y\xrightarrow{+Z}T\xrightarrow{to}X$

Cho các chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Có bao nhiêu chất có thể thỏa mãn Z trong sơ đồ trên?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...