Bằng phương pháp hóa học. Hãy chọn một hóa chất thích hợp để nhận biết các chất rắn (dạng bột) sau: Fe, FeO, Fe3O4, CuO.


Câu 2230 Vận dụng

Bằng phương pháp hóa học. Hãy chọn một hóa chất thích hợp để nhận biết các chất rắn (dạng bột) sau: Fe, FeO, Fe3O4, CuO.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...