Cho các phản ứng sau: 1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 2) dung dịch FeSO4 dư + Zn 3) dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4 4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2 Số phản ứng mà ion Fe2+ bị oxi hóa là


Câu 2231 Thông hiểu

Cho các phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3

2) dung dịch FeSO4 dư + Zn

3) dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4

4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2

Số phản ứng mà ion Fe2+ bị oxi hóa là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hợp chất sắt

Xem lời giải

...