Bạn Lan làm phép nhân 26 với 4 như sau: ( begin(array)(*(20)(r))( x begin(array)(*(20)(r))( 2^2 6) 4) hline(164) ) Bạn đặt tính thẳng cột và thực hiện phép nhân: +) 4 nhân 6 là 24, viết 4 nhớ 2.                    +) 2 thêm 2 là 4, 4 nhân 4 bằng 16, viết 16. Vậy kết quả của phép nhân là 164. Theo em, bạn làm như vậy Đúng hay Sai ?

...