Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết  hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Câu 2246 Vận dụng

Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết  hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Quy hỗn hợp X gồm Fe và O với số mol lần lượt là x và y mol

- áp dụng công thức giải nhanh\({m_{Fe}} = \frac{{7.{m_{hh}} + 56.{n_e}}}{{10}}\)

Xem lời giải

...