Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?


Câu 2260 Thông hiểu

Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết hóa học với các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường

Xem lời giải

...