Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì


Câu 2319 Nhận biết

Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Phân biệt một số chất vô cơ

Xem lời giải

...