Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:


Câu 2324 Vận dụng

Các thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Phân biệt một số chất vô cơ

Xem lời giải

...