Cho 3,9 gam Kali tác dụng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là


Câu 2339 Vận dụng

Cho 3,9 gam Kali tác dụng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) nKOH = nK = 0,1 mol;  nH2 = 0,5.nK = 0,05 mol

+) bảo toàn khối lượng mdd sau phản ứng = mK + mH2O – mH2

Xem lời giải

...