Tìm các từ ngữ viết đúng chính tả trong các đáp án sau:    Sổ Sơ  Su Sứ Xổ Xơ Xu Xứ

...