Hỗn hợp X gồm Na và Ba có khối lượng 32 gam. X tan hết trong nước thu được 6,72 lít khí H2. Khối lượng Na có trong hỗn hợp X là


Câu 2343 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm Na và Ba có khối lượng 32 gam. X tan hết trong nước thu được 6,72 lít khí H2. Khối lượng Na có trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bảo toàn electron: nNa + 2nBa  = 2nH2

Xem lời giải

...