Tìm các từ ngữ được viết đúng chính tả mà chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau:   Bát Mắt Tất Mứt Bác Mắc Tấc Mức  

...