Nghĩa của các tiếng dưới đây có gì giống nhau? Sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán

...