Con điền các từ còn thiếu để hoàn thiện các khổ thơ sau:

...