Hỗn hợp A gồm 2 kim loại M và M’ nằm ở 2 chu kì kế tiếp nhau. Lấy 3,1 gam hỗn hợp A hòa tan hết vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). M và M’ là


Câu 2348 Vận dụng

Hỗn hợp A gồm 2 kim loại M và M nằm ở 2 chu kì kế tiếp nhau. Lấy 3,1 gam hỗn hợp A hòa tan hết vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). M và M


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

nKL = 2nH2 = 0,1 mol =>  ${\bar M_{KL}} = \dfrac{{3,1}}{{0,1}} = 31$

Xem lời giải

...