Hòa tan 11,5 gam kim loại kiềm R vào nước lấy dư được dung dịch D và 5,6 lít khí H2. Toàn bộ dung dịch D trung hòa vừa đủ V lít dung dịch H2SO4 0,5M và thu được m gam muối khan. Giá trị của V và m là


Câu 2349 Vận dụng

Hòa tan 11,5 gam kim loại kiềm R vào nước lấy dư được dung dịch D và 5,6 lít khí H2. Toàn bộ dung dịch D trung hòa vừa đủ V lít dung dịch H2SO4 0,5M và thu được m gam muối khan. Giá trị của V và m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = 0,25\,\,mol\)

+ mmuối khan = mkim loại + \({m_{SO_4^{2 - }}}\)  

Xem lời giải

...