Khi làm thí nghiệm nên sử dụng hóa chất với 1 lượng nhỏ nhằm mục đích gì?


Câu 2352 Thông hiểu

Khi làm thí nghiệm nên sử dụng hóa chất với 1 lượng nhỏ nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Phân biệt một số chất vô cơ

Xem lời giải

...