Có 2 dung dịch chứa riêng rẽ các anion sau: SO32-, CO32-. Thuốc thử để nhận biết các anion là


Câu 2354 Thông hiểu

Có 2 dung dịch chứa riêng rẽ các anion sau: SO32-, CO32-. Thuốc thử để nhận biết các anion là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Phân biệt một số chất vô cơ

Xem lời giải

...