Để nhận biết ion NO3- trong dung dịch dùng Cu và H2SO4 loãng đung nóng vì


Câu 2357 Nhận biết

Để nhận biết ion NO3- trong dung dịch dùng Cu và H2SO4 loãng đung nóng vì


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Phân biệt một số chất vô cơ

Xem lời giải

...