Cho m gam Na tan hết vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,04M được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là :


Câu 2359 Vận dụng

Cho m gam Na tan hết vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,04M được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

$ + )\,\sum {{n_{O{H^ - }}} = {n_{NaOH}}} + 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}}$

+) pH =13 => pOH = 1 =>  [OH-] = 10-1 = 0,1M

Xem lời giải

...