Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây? 1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng. 2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu. 3) Nhôm là kim loại nhẹ. 4) Nhôm là nguyên tố s.


Câu 2376 Nhận biết

Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

3) Nhôm là kim loại nhẹ.

4) Nhôm là nguyên tố s.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...