Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng ?


Câu 2378 Nhận biết

Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...