Hỗn hợp X gồm Fe, FeO,  Fe2O3 và  Fe3O4  với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc là:


Câu 2381 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm Fe, FeO,  Fe2O3 và  Fe3O4  với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quy hỗn hợp 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol FeO thành 0,1 mol Fe3O4

            Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O                                     (1)

           0,2                      0,2       0,4

            Fe + 2H+ → Fe2+ + H2­                                                          (2)

            0,1              0,1

Dung dịch Z (Fe2+: 0,3 mol; Fe3+: 0,4 mol) + Cu(NO3)2                     (3)

$3F{{e}^{2+}}+NO_{3}^{-}+4{{H}^{+}}\,\,\to \,3F{{e}^{3+}}+NO\uparrow +2{{H}_{2}}O$                    (4)

0,3          0,1                              0,1

Xem lời giải

...