Phản ứng hoá học nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ?


Câu 2382 Thông hiểu

Phản ứng hoá học nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...