Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


Câu 2386 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Quy hỗn hợp ban đầu về Fe (x mol), Cu (y mol) và O (z mol) => mhỗn hợp = 56x + 64y + 16z = 2,44   (1)

+) Bảo toàn e: 3.nFe + 2.nCu = 2.nO + 2.nSO2 => 3x + 2y = 2z + 2.0,0225   (2)

+) dung dịch chứa 6,6 gam muối Fe2(SO4)3 và CuSO4 => 400.0,5x + 160y = 6,6   (3)

Xem lời giải

...