Trong số các phản ứng cho sau đây có mấy phản ứng viết sai : 1) 2Al + 3MgSO4  ->  Al2(SO4)3 + 3Mg. 2) Al + 6HNO3 đặc, nguội ->  Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O. 3) 8Al + 5NaOH + 3NaNO3 + 2H2O  -> 8NaAlO2 + 3NH3 4) 2Al + 2NaOH + 2H2O ->  2NaAlO2 + 3H2 5) 2Al + 2H2O + Ca(OH)2  ->  Ca(AlO2)2 + 3H2


Câu 2389 Thông hiểu

Trong số các phản ứng cho sau đây có mấy phản ứng viết sai :

1) 2Al + 3MgSO4 $ \to $ Al2(SO4)3 + 3Mg.

2) Al + 6HNO3 đặc, nguội $ \to $ Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.

3) 8Al + 5NaOH + 3NaNO3 + 2H2O $ \to $ 8NaAlO2 + 3NH3

4) 2Al + 2NaOH + 2H2O $ \to $ 2NaAlO2 + 3H2

5) 2Al + 2H2O + Ca(OH)2 $ \to $ Ca(AlO2)2 + 3H2


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...