Cho phản ứng: Al + HNO3  ->   Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O. Biết tỉ lệ NO và N2O là 1 : 3. Hệ số cân bằng của phản ứng trên là :


Câu 2391 Thông hiểu

Cho phản ứng: Al + HNO3 $ \to $  Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O. Biết tỉ lệ NO và N2O là 1 : 3. Hệ số cân bằng của phản ứng trên là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...