Điều nào sau đây không đúng ?


Câu 2395 Thông hiểu

Điều nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...