Cho Al đến dư vào dung dịch gồm NO3-, Cu2+, Fe3+, Ag+. Số phản ứng xảy ra (không kể phản ứng của Al với H2O) là


Câu 2397 Vận dụng

Cho Al đến dư vào dung dịch gồm NO3-, Cu2+, Fe3+, Ag+. Số phản ứng xảy ra (không kể phản ứng của Al với H2O) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...