Kim loại dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất là


Câu 2399 Nhận biết

Kim loại dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết một số kim loại khác

Xem lời giải

...