Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là:


Câu 2402 Thông hiểu

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...