Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng?


Câu 2403 Thông hiểu

Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...