Cần oxi hoá Zn thành Zn2+, có thể dùng


Câu 2404 Thông hiểu

Cần oxi hoá Zn thành Zn2+, có thể dùng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết một số kim loại khác

Xem lời giải

...