Đồ vật làm bằng Ag để lâu ngày trong không khí có thể bị xám đen vì:


Câu 2409 Thông hiểu

Đồ vật làm bằng Ag để lâu ngày trong không khí có thể bị xám đen vì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết một số kim loại khác

Xem lời giải

...