Câu nào dưới đây tương ứng với phần cuối của bức thư:

...