Sắp xếp các ý sau để được một dàn bài chính cho bài văn tả người:

...