Những chi tiết về ngoại hình không cần phải liên quan đến tính cách nhân vật được miêu tả. Theo con, nhận định trên đúng hay sai?

...