Trong bài văn tả hoạt động của một đối tượng bất kì. Con cần chú ý điều gì?

...