Dung dịch xianua kim loại kiềm như NaCN có thể tạo ion phức với:


Câu 2414 Thông hiểu

Dung dịch xianua kim loại kiềm như NaCN có thể tạo ion phức với:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết một số kim loại khác

Xem lời giải

...