Trong phương pháp thuỷ phân để điều chế Au, dùng NaCN chuyển hoá các hạt Au thành phức [Au(CN)2] sau đó để thu được Au phải


Câu 2415 Thông hiểu

Trong phương pháp thuỷ phân để điều chế Au, dùng NaCN chuyển hoá các hạt Au thành phức [Au(CN)2] sau đó để thu được Au phải


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết một số kim loại khác

Xem lời giải

...