Có 3 mẫu hợp kim Fe – Al, K – Na, Cu – Mg. Có thể dùng dung dịch nào d­ưới đây có thể phân biệt 3 mẫu hợp kim trên ?  


Câu 2419 Vận dụng

Có 3 mẫu hợp kim Fe – Al, K – Na, Cu – Mg. Có thể dùng dung dịch nào d­ưới đây có thể phân biệt 3 mẫu hợp kim trên ?  


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...