Phát biểu nào sau đây sai :


Câu 2420 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây sai :


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...