Cu bị hòa tan trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl và HNO3 là 3 : 1) và giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân bằng (khi tối giản) là


Câu 2438 Thông hiểu

Cu bị hòa tan trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl và HNO3 là 3 : 1) và giải phóng khí NO. Tổng hệ số cân bằng (khi tối giản) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết đồng và hợp chất của đồng

Xem lời giải

...