Con điền từ còn thiếu vào chỗ trống sau sao cho hợp lý.

...