Điền vào chỗ trống để hoàn thiện khái niệm sau

...