Cho các phản ứng chuyển hóa quặng thành Cu: CuFeS2 + O2 ->(((t)^(o))) X                 X + O2 ->(((t)^(o)))Y              Y + X ->(((t)^(o))) Cu Hai chất X và Y lần lượt là


Câu 2447 Thông hiểu

Cho các phản ứng chuyển hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ X                 X + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$Y              Y + X $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Cu

Hai chất X và Y lần lượt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết đồng và hợp chất của đồng

Xem lời giải

...