Có thể phát hiện ra dấu vết của nước trong ancol etylic bằng cách dùng


Câu 2449 Nhận biết

Có thể phát hiện ra dấu vết của nước trong ancol etylic bằng cách dùng


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...