Trong không khí ẩm, kim loại đồng bị bao phủ bởi lớp màng


Câu 2450 Thông hiểu

Trong không khí ẩm, kim loại đồng bị bao phủ bởi lớp màng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết đồng và hợp chất của đồng

Xem lời giải

...