Cho các dung dịch: HCl, NaOH, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là


Câu 2461 Thông hiểu

Cho các dung dịch: HCl, NaOH, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết đồng và hợp chất của đồng

Xem lời giải

...