Một mẫu nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải sinh ra ?


Câu 2465 Thông hiểu

Một mẫu nước thải được sục vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải sinh ra ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết đồng và hợp chất của đồng

Xem lời giải

...